ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Ταυτοποίηση συστατικών

Το πρόβλημα

• Η προμήθεια φυτικών πρώτων υλών με αμφίβολη βοτανική προέλευση ή μειωμένη καθαρότητα και παρουσία ξένων ειδών​.

• Ο μοριακός έλεγχος με βάση το DNA προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα. Παρουσιάζει όμως ορισμένες δυσκολίες όταν εφαρμόζεται σε επεξεργασμένα προϊόντα​.

• Η επεξεργασία των συστατικών (πχ θερμότητα, μολύνσεις, ακτινοβολία) μπορεί υποβαθμίσει την ποιότητα του DNA και να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανάλυση​.

 

Η λύση μας

• Ανάπτυξη στρατηγικής δειγματοληψίας και πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων για τον έλεγχο της ταυτότητας της μπύρας και της γνησιότητας των πρώτων υλών (κριθάρι, ζύμες, λυκίσκος).

• Εντοπισμός της νοθείας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και του εφοδιασμού​.

• Ανάδειξη της προσβασιμότητας και της ανάλυσης in situ που μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία και μοριακές τεχνικές​.

• Δημιουργία στοχευμένων βάσεων δεδομένων προσαρμοσμένες με τις ανάγκες κάθε πελάτη για τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων​.

Ασφάλεια συστατικών

Το πρόβλημα

• Παρά τις σύγχρονες πρακτικές οινοποίησης μπορεί να προκύψουν μολύνσεις από μικροοργανισμούς​.

• Η εμφάνιση παθογόνων στις πρώτες ύλες που παράγουν τοξίνες (πχ. Φουζάριο στο κριθάρι)​.

• Η εμφάνιση μικροοργανισμών που μπορούν να σχηματίσουν βιοφιλμ και να προκαλέσουν αλλοίωση στο προϊόν (πχ. Lactobacillus brevis).

• Αργή & περιορισμένη ικανότητα αποτύπωσης του συνόλου των παθογόνων με τις κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους​.

• Δυσκολία στη διάκριση μεταξύ στελεχών που σχετίζονται με την εμφάνιση μολυσματικών εστιών και η ιχνηλάτησή τους.

Η λύση μας

Ολιστική προσέγγιση

Η προοπτική της χρήσης μεταγονιδιωματικών τεχνικών για την ανίχνευση όλων των παθογόνων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα και άλλα) στις πρώτες ύλες, στο τελικό προϊόν, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό​.

Δυναμική προσέγγιση

Ανίχνευση σε διάφορα στάδια της παραγωγής και του εφοδιασμού από διάφορα βιολογικά δείγματα​.

Διαδραστική προσέγγιση

Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου αγωγού/μέσου μεταγονιδιωματικής όπου ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει τα δικά του δεδομένα αλληλούχησης, ή να λαμβάνει αυτά του εργαστηρίου μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων ​.

Ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα διάκρισης μεταξύ φυσικών εστιών και ακατάλληλου χειρισμού​.

Πλεονεκτήματα για τη Ζυθοποιία

Δημιουργία μοναδικής ταυτότητας με βάση το DNA στη μπύρα και τις πρώτες ύλες (κριθάρι, ζύμες, λυκίσκος)​.

Ταχεία και ακριβής ανίχνευση παθογόνων στις πρώτες ύλες, το τελικό προϊόν, στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις​.

Έλεγχος της γνησιότητας της μπύρας και εκτίμηση κινδύνου για αλλοίωσης της μπύρας​.