ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Ταυτοποίηση συστατικών

Το πρόβλημα

• Η προμήθεια φυτικών πρώτων υλών με αμφίβολη βοτανική προέλευση ή μειωμένη καθαρότητα και παρουσία ξένων ειδών​.

• Το φυτικό υλικό μπορεί να συλλεχθεί κατά λάθος λόγω της φυσικής του ομοιότητας με το επιθυμητό είδος​.

• Το υψηλό κόστος ορισμένων φυτικών συστατικών αυξάνει τα περιστατικά νοθείας.

• Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να υποστεί σκληρή κριτική και μείωση των πωλήσεων σε περίπτωση αποκάλυψης χρήσης αμφίβολων συστατικών.

• Ο μοριακός έλεγχος με βάση το DNA προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα. Παρουσιάζει όμως ορισμένες δυσκολίες όταν εφαρμόζεται σε επεξεργασμένα καλλυντικά​.

• Η επεξεργασία των συστατικών (πχ θερμότητα, μολύνσεις) μπορεί υποβαθμίσει την ποιότητα του DNA και να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανάλυση, όχι όμως να την εμποδίσει​.

 

Η λύση μας

• Ανάπτυξη στρατηγικής δειγματοληψίας και πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων για τον έλεγχο της ταυτότητας των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων με βάση το DNΑ.

• Αποτελεσματικότερος έλεγχος της νοθείας, απάτης ή απομίμησης πρώτων υλών και προϊόντων αισθητικής και ομορφιάς.

• Ανάδειξη της προσβασιμότητας και της ανάλυσης in situ που μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία και μοριακές τεχνικές​.

• Δημιουργία στοχευμένων βάσεων δεδομένων με γνήσιες πρώτες ύλες και προϊόντα προσαρμοσμένες με τις ανάγκες κάθε πελάτη για τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων.​

Ασφάλεια συστατικών

Το πρόβλημα

• Η προμήθεια μολυσμένων πρώτων υλών με μικροοργανισμούς​.

• Τοξίνες που οφείλονται στον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών πριν και μετά τη συγκομιδή, αλλά και κατά την αποθήκευση των πρώτων υλών​.

• Η αναγνώριση του συνόλου των παθογόνων απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων πέρα από τους συμβατικούς μικροβιολογικούς ελέγχους​.

• Αργή & περιορισμένη ικανότητα αποτύπωσης του συνόλου των παθογόνων με τις κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους καλλιέργειας σε θρεπτικό υπόστρωμα.

• Δυσκολία στη διάκριση μεταξύ στελεχών που σχετίζονται με την εμφάνιση μολυσματικών εστιών​.

Η λύση μας

Ολιστική προσέγγιση

Η προοπτική της χρήσης μεταγονιδιωματικών τεχνικών για την ανίχνευση όλων των παθογόνων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα και άλλα) στις πρώτες ύλες, στα τελικά προϊόντα, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό​.

Έγκαιρη ανίχνευση

Αναγνώριση τοξικών μικροοργανισμών η οποία δεν στηρίζεται στην παρουσία μιας αντίστοιχης τοξίνης​.

Δυναμική προσέγγιση

Ανίχνευση σε διάφορα βιολογικά δείγματα και σε διάφορα στάδια της παραγωγής και του εφοδιασμού​.

Διαδραστική προσέγγιση

Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου αγωγού/μέσου μεταγονιδιωματικής όπου ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει τα δικά του δεδομένα αλληλούχησης, ή να λαμβάνει αυτά του εργαστηρίου μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα διάκρισης μεταξύ φυσικών εστιών μόλυνσης και ακατάλληλου χειρισμού​.

Πλεονεκτήματα για τη Βιομηχανία Καλλυντικών

Δημιουργία μοναδικής ταυτότητας στις πρώτες ύλες και στα καλλυντικά με βάση το DNA.

Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προσεγγίσεων για ταυτοποίηση φυτικού υλικού (πχ. μοριακοί δείκτες, αλληλούχηση νέας γενιάς)​.

Αποτελεσματικότερος έλεγχος της νοθείας σε πρώτες ύλες υψηλής οικονομικής αξίας​.

Ανίχνευση και προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν.