ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ταυτοποίηση συστατικών

Το πρόβλημα

• Η λανθασμένη επισήμανση των ειδών η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες μέχρι και δηλητηριάσεις​.

• Ο μοριακός έλεγχος με βάση το DNA προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα. Παρουσιάζει όμως ορισμένες δυσκολίες όταν εφαρμόζεται σε επεξεργασμένες τροφές και προϊόντα​.

• Η επεξεργασία των συστατικών (πχ θερμότητα, μολύνσεις, ακτινοβολία) μπορεί υποβαθμίσει την ποιότητα του DNA και να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανάλυση​.

 

Η λύση μας

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων για τον έλεγχο της ταυτότητας σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια (αυγά, γόνος, ώριμα ψάρια, τροφές).

• Προστασία από φαινόμενα νοθείας με είδη μικρότερης οικονομικής και θρεπτικής αξίας​.

• Ανάδειξη της προσβασιμότητας και της ανάλυσης in situ που μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία και μοριακές τεχνικές​.

• Δημιουργία στοχευμένων βάσεων δεδομένων προσαρμοσμένες με τις ανάγκες κάθε πελάτη για τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων​.

Ασφάλεια συστατικών

Το πρόβλημα

• Η εμφάνιση νέων παθογόνων στα ιχθυοτροφικά προϊόντα απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων αναγνώρισης πέρα από τους συμβατικούς διαγνωστικούς ελέγχους​.

• Η καλλιέργεια μολυσμένου γόνου ή τροφών μειώνει την παραγωγή και τα έσοδα​.

• Μόνο ένα μικρό ποσοστό μικροοργανισμών μπορεί να καλλιεργηθεί σε θρεπτικό υπόστρωμα​.

• Αργή & περιορισμένη ικανότητα αποτύπωσης του συνόλου των παθογόνων με τις κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους.​

• Δυσκολία στη διάκριση μεταξύ στελεχών που σχετίζονται με την εμφάνιση μολυσματικών εστιών​.

Η λύση μας

Ολιστική προσέγγιση

Η προοπτική της χρήσης μεταγονιδιωματικών τεχνικών για την ανίχνευση όλων των παθογόνων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα και άλλα) σε τροφές, ψάρια και υδάτινους πόρους​.

Δυναμική προσέγγιση

Ανίχνευση από διάφορα βιολογικά δείγματα σε διάφορα στάδια αναπτυξιακά στάδια και εφοδιασμού​.

Διαδραστική προσέγγιση

Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου αγωγού/μέσου μεταγονιδιωματικής όπου ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει τα δικά του δεδομένα αλληλούχησης, ή να λαμβάνει αυτά του εργαστηρίου μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα διάκρισης μεταξύ φυσικών εστιών μόλυνσης και ακατάλληλου χειρισμού​.

Πλεονεκτήματα για την Ιχθυοκαλλιέργεια

Δημιουργία μοναδικής ταυτότητας στις τροφές και προϊόντα με βάση το DNA​.

Στήριξη στις ανάγκες των προγραμμάτων αναπαραγωγής και υδάτινων συνθηκών​.

Έλεγχος της νοθείας και προσδιορισμός κάθε είδους ψαριών σε όλα τα στάδια​ ανάπτυξης​.

Ανίχνευση παθογόνων, πρόληψη για ασθένειες, μείωση της χρήσης αντιβιοτικών​.